Một số quy định mới của Bộ luật Dân sự năm 2015

Comment

Tin tức

Bộ luật Dân sự năm 2015 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, thay thế cho Bộ luật Dân sự năm 2005. Bộ luật Dân sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới tiến bộ hơn.

Có thể thấy rằng, trong tình hình đất nước ngày càng phát triển, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có mục tiêu, quan điểm xây dựng phù hợp với xu thế, với sự phát triển của đất nước. Bộ luật đã thể hiện được tinh thần của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có nhiều đọt phá mạnh mẽ, góp phần giúp Đảng và Nhà nước thi hành các chủ trương, đường lối, chính sách; bảo đảm quyền con người, quyền công dân ở trong lĩnh vực dân sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bộ luật Dân sự năm 2015 đã thể hiện vai trò là luật chung của hệ thống luật tư

Bộ luật Dân sự năm 2015 là luật chung của hệ thống luật tư

Ở nước ta hiện nay, bên cạnh pháp luật về dân sự còn còn có các đạo luật đặc thù đã và đang tồn tại ở các lĩnh vực khác nhau như Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Đất đai; Luật doanh nghiệp; Luật kinh doanh bất động sản… Và Bộ luật Dân sự năm 2015 là một bước tiến mới về mặt lập pháp ở nước ta. Bộ luật Dân sự giống như là cái gốc, là trung tâm của các luật chuyên ngành khác.

Quy định về tài sản và quyền sở hữu

Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có những quy định về tài sản, trong đó bao gồm bất động sản và động sản. Tài sản được quy định có thể là tiền, vật, giấy tờ có giá trị hay quyền tài sản đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ. Quy định này đã đảm bảo tính công khai, minh bạch, phát huy được đầy đủ các nguồn lực vật chất trong xã hội.

Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định về thời điểm xác lập quyền sở hữu cũng như các vật quyền khác. Việc xác lập đó có hiệu lực từ thời điểm bên có quyền (hay người đại diện hợp pháp của bên đó) trực tiếp được nắm giữ và chi phối tài sản, trừ trường hợp mà luật hoặc hợp đồng có những quy định khác.

Nếu tài sản đã được chuyển giao trước khi hợp đồng được giao kết thì việc xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, trừ trường hợp luật hoặc hợp đồng có quy định khác.

Việc xác lập quyền sở hữu và vật quyền trong trường hợp vật chuyển giao phải được đăng kí tại cơ quan có thẩm quyền là từ thời điểm đăng kí, trừ trường hợp luật khác có quy định khác.

Có thể thấy, ở Bộ luật Dân sự năm 2015, các quy định đã được thể hiện một cách cụ thể và chi tiết, thể hiện được đầy đủ về thời điểm xác lập quyền sở hữu và vật quyền.

Quyền nhân thân của cá nhân

Tư cách chủ thể của cá nhân trong quan hệ dân sự được quy định trong Hiến pháp đã được cụ thể hóa thành quyền nhân thân. Vấn đề xác định lại giới tính lần đầu tiên được ghi nhận, đáp ứng được nguyện vọng của một bộ phận công dân. Đây là một bước tiến hết sức cởi mở, phù hợp với xu thế toàn cầu.

Bộ luật Dân sự năm 2015 thể hiện sự bình đẳng

Đây được xem như là một tín hiệu đáng mừng cho những người sinh ra không đúng với giới tính của mình và luôn muốn đấu tranh để được sống thật với bản thân. Quy định này vừa đem lại quyền lợi cho cộng đồng LGBT vừa không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Bạn có thể liên hệ các dịch vụ Tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến miến phí qua tổng đài điện thoại để hiểu rõ hơn về những quy định mới, tiến bộ của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Một số quy định mới của Bộ luật Dân sự năm 2015

>> Có thể bạn quan tâm

Những phụ kiện du lịch không thể thiếu trong các chuyến đi

Tổng hợp những địa điểm vui chơi lý tưởng ở Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *